ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุมาพร อุประ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร  อุประ

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

วิธีการใช้ Application บนมือถือบันทึกข้อมูลการตรวจแปลงข้าว สำหรับผู้ตรวจประเมิน
คำถามที่พบบ่อย
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์
เป้าหมายคุณภาพ
หน่วยตรวจประเมิน/รับรอง (IB, CB)
IB, CB คืออะไร?
กระบวนการตรวจประเมิน/รับรอง กรณียื่นขอรับการตรวจประเมินด้วยตนเอง
กระบวนการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีรับงานตรวจประเมินจากหน่วยงานราชการ
เครื่องหมายรับรอง
ประกาศสถาบันฯ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การกำหนดขอบข่าย พื้นที่ และภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมิน
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจรับรอง
เอกสารประชาสัมพันธ์
Power point เกี่ยวกับหน่วยงาน
Power point การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (IB)
Power point มาตรฐานพืชอินทรีย์
เอกสารการขอรับการตรวจประเมิน
คำขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีแบบเดี่ยว
คำขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีแบบกลุ่ม
คำขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีรับงานจากหน่วยงานราชการ
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กรณีที่เกษตรกรไม่มีโฉนด)
แบบฟอร์มกำหนดการตรวจประเมิน
รายการการตรวจประเมิน
รายงานผลการตรวจประเมิน
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2562

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2561

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2560

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2559
ลูกค้าที่ยกเลิกการรับรอง
เอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ ICAPS
เอกสารมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)

ข่าวกิจกรรม