ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมาย "Organic Thailand" และ "Q Organic"


ปรับปรุงข้อมูล : 31/3/2557 11:30:42     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7398

หลายท่านคงสงสัยกันว่าเครื่องหมาย "Organic Thailand" และ "Q" ที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายรับรอง "Organic Thailand" เป็นเครื่องหมายรับรองปัจจัยการผลิต แหล่งการผลิต หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยตรวจรับรอง (Certification Body : CB) อันเป็นเครื่องหมายรับรอง "เฉพาะหน่วยงาน" เหมือนกับเครื่องหมายรับรอง "ICAPS" ที่ออกให้เฉพาะสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น

ในส่วนของเครื่องหมายรับรอง "Q" ที่มีหมายเลขผู้ได้รับการรับรองระบุว่าเป็น "ORGANIC"  นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ออกให้กับหน่วยตรวจรับรอง (Certification Body : CB) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 หรือ ISO/IEC 17065 แล้วเท่านั้น หน่วยรับรองที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ไม่สามารถ ใช้เครื่องหมาย "Q" นี้ได้ (ยกเว้นหน่วยตรวจรับรองที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น กรมต่างๆ) ซึ่งหน่วยงานฯ ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) เสียก่อน จึงจะสามารถใช้เครื่องหมายรับรอง "Q Organic" ได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้เราทราบได้ว่า เครื่องหมาย "Organic Thailand" และ "Q Organic" แท้จริงแล้วไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่อง ระดับของมาตรฐาน หรือ ความแตกต่างกันของข้อกำหนดในมาตรฐาน แต่อย่างใด ต่างกันแต่เพียง ความแพร่หลายในการใช้งาน "เท่านั้น" ศักดิ์ศรี และระดับของมาตรฐาน ล้วนเป็นเครื่องหมายรับรองในระดับสูงสุดของ "ประเทศไทย" เช่นเดียวกัน  


ข่าวล่าสุด

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12/11/2562 15:29:25
7

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 2

5/11/2562 14:14:04
443

ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 1

5/11/2562 14:12:22
510

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

2/9/2562 15:41:10
55

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

20/8/2562 9:15:14
67

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ครั้งที่ 5)

13/3/2562 16:37:10
182

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ครั้งที่ 4)

13/3/2562 16:35:27
129

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 1

18/2/2562 15:55:06
517

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 1

18/2/2562 9:22:06
917

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ครั้งที่ 4)

15/2/2562 10:50:15
181