สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายฝึกอบรมหลักสูตรภายใต้กฏหมายการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (FSMA Training Provider Alliance) ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการประสานงานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม


ปรับปรุงข้อมูล : 23/12/2559 13:28:37     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 200

          เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เครือข่ายฝึกอบรมหลักสูตรภายใต้กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (FSMA Training Provider Alliance) ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการประสานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประสานเจ้าหน้าที่ USFDA เพื่อทำการฝึกอบรมหลักสูตร Train-of-Trainers Preventive Controls for Human Food ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร

โดยทางสถาบันฯ ได้ส่งผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกา ฉบับปรับปรุงใหม่ (Food Safety Modernization Act:FSMA) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (Focal Point) จึงได้จัดให้มีการลงนาม MoU ระหว่าง มกอช. กับสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามกฎหมาย FSMA เพื่อเป็น PCQI (Preventive Controls Qualify Individual) ที่สอดคล้องตามกฎระเบียบ Preventive Controls for Human Food ภายใต้กฎหมาย FSMA

ข่าวล่าสุด

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ

9/10/2561 10:21:53
48

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

17/7/2561 8:56:11
75

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

12/7/2561 15:38:43
67

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง เลื่อนการสอบคัดบรรจุเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

11/7/2561 14:25:44
68

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

3/7/2561 11:12:07
246

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน

26/6/2561 16:25:45
67

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ

10/5/2561 16:12:02
102

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ

10/5/2561 16:12:02
60

รองอธิการบดี และบุคลากรสถาบันฯ สวัสดีปีใหม่อธิการดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/1/2561 11:12:11
156

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5/9/2560 10:31:37
379