สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายฝึกอบรมหลักสูตรภายใต้กฏหมายการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (FSMA Training Provider Alliance) ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการประสานงานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม


ปรับปรุงข้อมูล : 23/12/2559 13:28:37     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 161

          เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เครือข่ายฝึกอบรมหลักสูตรภายใต้กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (FSMA Training Provider Alliance) ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการประสานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประสานเจ้าหน้าที่ USFDA เพื่อทำการฝึกอบรมหลักสูตร Train-of-Trainers Preventive Controls for Human Food ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร

โดยทางสถาบันฯ ได้ส่งผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกา ฉบับปรับปรุงใหม่ (Food Safety Modernization Act:FSMA) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (Focal Point) จึงได้จัดให้มีการลงนาม MoU ระหว่าง มกอช. กับสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามกฎหมาย FSMA เพื่อเป็น PCQI (Preventive Controls Qualify Individual) ที่สอดคล้องตามกฎระเบียบ Preventive Controls for Human Food ภายใต้กฎหมาย FSMA

ข่าวล่าสุด

รองอธิการบดี และบุคลากรสถาบันฯ สวัสดีปีใหม่อธิการดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/1/2561 11:12:11
72

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5/9/2560 10:31:37
235

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

25/8/2560 15:15:14
204

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

10/8/2560 9:06:38
473

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ

22/6/2560 11:58:38
205

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน

12/6/2560 11:09:42
212

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 2

28/4/2560 9:15:11
710

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ

2/3/2560 11:45:57
300

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง ผลการสอบสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ สังกัดสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22/2/2560 9:55:03
254

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง ผลการสอบสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22/2/2560 9:53:54
261